REGULAMIN

§ 1. Warunki ogólne.

 1. Niniejsze warunki obowiązują i dotyczą wszystkich umów, zamówień i ofert,
 2. Jeżeli w niniejszych warunkach użyto określenia „Trawa z rolki Krzysztof Perz” to należy je rozumieć jako właściciela i administratora strony producenttrawy.pl oraz Gospodarstwo Rolne Krzysztof Perz z siedzibą w Lubiczowie przy ulicy Warszawskiej 47, 05-082 Stare Babice lub inne podmioty, działające na jej zlecenie,
 3. Wszystkie inne postanowienia oraz ustalenia, takie jak warunki zakupu i sprzedaży czy też potwierdzenia przyjęcia zlecenia, które odbiegają od niniejszych warunków i nie zostały przez strony pisemnie potwierdzone, nie są obowiązujące dla stron,
 4. Oferty oraz złożone zamówienia wiążą strony od momentu potwierdzenia samego zamówienia a także dostępności produktu,
 5. Warunkiem złożenia zamówienia, nabycia oferowanych produktów  jest zapoznanie się z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży, a tym samym ich zaakceptowanie.

§ 2. Ceny i warunki płatności.

 1. Wszystkie ceny są cenami, które obowiązują w miejscu sprzedaży w Lubiczowie, bez kosztów transportu oraz opakowania. Ceny podane są w złotych polskich netto. Do cen netto należy doliczyć obowiązujący w chwili sprzedaży produktu podatek VAT od towarów i usług,
 2. W przypadku nieterminowej płatności Kupującego, firma „Trawa z rolki Krzysztof Perz” zastrzega sobie prawo do naliczania ustawowo określonych odsetek.

§ 3. Opakowanie i wysyłka.

 1. Transport zamówionego trawnika odbywa się zawsze na koszt i ryzyko kupującego poprzez wynajęte firmy transportowe na Jego  zlecenie,
 2. Jeżeli termin wysyłki opóźni się wskutek niedotrzymania terminu odbioru towaru przez przewoźnika, jego niedostarczenia pod wskazany adres kupującego z innych powodów, ale zawsze niezależnych od firmy „Trawa z rolki Krzysztof Perz”, wszelkie niebezpieczeństwa z tym faktem związane, np. zepsucie towaru, spadają na kupującego,
 3. W przypadku wystąpienia siły wyższej lub innych zdarzeń nie wynikających z winy „Trawa z rolki Krzysztof Perz”, termin dostawy przedłuża się do momentu ustąpienia przeszkody a w skrajnych przypadkach transakcja nie będzie miła możliwości dojść do skutku, firma „Trawa z rolki Krzysztof Perz” będzie zwolniona z obowiązku dostawy a kupujący nie ma w tym wypadku możliwości dochodzenia roszczeń za wyjątkiem zwrotu ew. przedpłaty,
 4. Na życzenie kupującego i wyłącznie na jego koszt może zostać zawarte ubezpieczenie ewentualnych szkód, które mogą wynikać z transportu,
 5. „Trawa z rolki Krzysztof Perz” zobowiązuje się do należytego zapakowania towaru, zgodnie z przyjętymi standardami,
 6. Opakowania wielokrotnego użytku takie jak np. palety, są własnością firmy „Trawa z rolki Krzysztof Perz” i muszą zostać zwrócone na koszt kupującego. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku, firma obciąży kupującego kosztami danych opakowań.gotowości do ich odbioru na kupującego termin wysyłki opóźni się z okoliczności niezależnych od wszelkie opóźnieniem odbioru trawnika przechodzą z dniem gotowości do ich odbioru na kupującego.

§ 5. Gwarancja i rękojmia.

 1. Firma „Trawa z rolki Krzysztof Perz” nie daje gwarancji na ukorzenienie się trawnika w podłożu kupującego,
 2. Zgodnie art. 38 pkt. 4 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku, Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy ze względu na fakt, że przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 3. „Trawa z rolki Krzysztof Perz” spełnia świadczenia wydania trawy z rolki w momencie jej nadania do przewozu, ponieważ jest to towar łatwo psujący się, o czym poinformował kupującego w niniejszych warunkach. Ewentualne wady trawy z rolki wynikające z tytułu niewłaściwego transportu obciążają wyłącznie przewoźnika (zaparzenie, przesuszenie, zgnicie oraz inne),
 4.  „Trawa z rolki Krzysztof Perz” zobowiązuje Kupującego do sprawdzenia towaru bezpośrednio po jego otrzymaniu a w przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości do natychmiastowego zgłoszenia problemu (nie później niż do 24 godzin) telefonicznie do firmy sprzedającego (tel. 602 424 990).  W przeciwnym razie dochodzenie praw z tytułu rękojmi czy tez  tytułem ewentualnych braków ilościowych i jakościowych jest wykluczona z powodu niemożności ustalenia przyczyn, czy wyniknęły one ze strony sprzedawcy, przewoźnika czy kupującego;
 5. W przypadku wykrycia wad lub braków kupujący, po konsultacji ze sprzedającym, zobowiązany jest do przesłania zawiadomienia w dniu dostawy wraz z dokumentacją fotograficzną wykonaną w chwili dostawy mailem (biuro@trawa-z-rolki.pl);
 6. Rozłożenie trawnika w gruncie kupującego jest równoznaczne z tym, iż stwierdza On, że dostarczony towar jest wolny od wad i braków, a sprzedawca od tego momentu nie odpowiada za żadne ujawnione wady i braki chyba, że kupujący zlecił sprzedawcy wykonanie montażu trawnika.

§ 6. Klauzula rozstrzygająca i zakaz cesji.

 1. Firma „Trawa z rolki Krzysztof Perz” zastrzega sobie prawo do powołania niezależnego rzeczoznawcy w przypadku sporu dotyczącego jakości trawnika oraz warunków związanych z jego pielęgnacją. Do czasu rozstrzygnięcia sporu przez rzeczoznawcę, strony nie będą kierować sprawy do sądu powszechnego.
 2. Kupujący nie ma prawa cesji do swoich praw i obowiązków przysługujących względem firmy „Trawa z rolki Krzysztof Perz”.

§ 7. Miejsce wykonania zobowiązania i właściwość sądu.

 1. Miejscem wykonania zobowiązania wynikającego z umowy sprzedaży jest miejscowość Lubiczów.
 2. Właściwym sądem do rozstrzygania wszelkich sporów jest sąd właściwy dla siedziby firmy „Trawa z rolki Krzysztof Perz”.

§ 9. Postanowienia końcowe. Potwierdzenie.

 1. Kupujący potwierdza, iż zapoznał się i zrozumiał niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży oraz wyraża zgodę na ich obowiązywanie. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży oraz zawierane na jej podstawie umowy podlegają prawu polskiemu.

Copyright © ProducentTrawy.pl Designed and Created by Trendmark